• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

JAVNA NABAVKA MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU 2017- OTVORENI POSTUPAK

Na osnovu člana 55.stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“br.124/2012, 14/2015 i 68//2015)

DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROM
Ul. Vojvode Mišića 58
15320  Ljubovija


o b j a v lj u j e


POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDAK O N K U R S N A

D O K U M E N T A C I J A

Sa izmenama i dopunama

Materijal za dijalizu

otvoreni postupak

 

JN br: 3/17
NARUČILAC: DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROM,

Adresa naručioca:ul. Vojvode Mišića 58 ,15320  Ljubovija

Inernet stranica: www.dzljubovija.com  

Vrsta naručioca: zdravstvo

Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak JN br. 3/17

Vrsta predmeta:  DOBRA:MATERIJAL ZA DIJALIZU,  oblikovan u 17 (sedamnaest) partija, detalјna specifikacija je data u konkursnoj dokumentaciji.

Šifra iz ORN: 33140000 – medicinski potrošni  materijalKonkursnu dokumentaciju sa pitanjima i odgovorima možete preuzeti ovde.