• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

JAVNA NABAVKA - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL 2017

DOM ZDRAVLJA LJUBOVIJA SA STACIONAROM

ul Vojvode Mišića 58 15320 Ljubovija

poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponude za

JAVNU NABAVKU - SANITETSKI I  MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

za potrebe Doma zdravlјa Ljubovija

redni broj nabavke JN br.  4/17-   za period od 12 meseciNARUČILAC: DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROM,

Adresa naručioca:ul. Vojvode Mišića 58 ,15320  Ljubovija

Inernet stranica: www.dzljubovija.com  

Vrsta naručioca: zdravstvo


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.