• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicineREPUBLIKA SRBIJA

DOM  ZDRAVLjA  LjUBOVIJA

(sa stacionarom)

 

 

ul. Vojvode Mišića br.58    tel: 05/561-898   tel/faks: 015/561- 599     e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                                   

Na osnovu člana 7. 8. i 9. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasniku RS“, br. 96/2019),  odnosno  u skladu sa potrebama Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom za popunjavanjem slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u skladu sa  Kadrovskim planom za Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom za 2018. godinu br. 112-01-200/2018-02 od 20. 08. 2018. godine, te u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje br.112-01-787/2019-02 od 01.07.2019.godine, te u skladu sa  Odlukom Direktora Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom broj 645/2020 od  06.08.2020.godine  raspisuje  se 

O G L A S

ZA  PRIJEM  RADNIKA NA ODREĐENO VREME

 

I.

1.Doktor medicine - na određeno vreme, sa punim radnim  vremenom, organizovanim u smenskom radu (u dve smene), radi zamene, do povratka  zaposlene sa porodiljskog odsustva, odnosno odsustva sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana odpočinjanja porodiljskog odsustva, a najduže do 04.08.2021.godine,  i to:

 

za rad  na poslovima -doktor medicine izabrani lekar u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i dece sa polivalentom patronažom, Odeljenje zdravstvene zaštite dece – 1 izvršilac.

 

         

USLOVI  ZA  RAD  NA  POSLOVIMA   DOKTOR MEDICINE :


Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, kao i sledeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom (br.169/2018,448/2018 i 114/19):


Stručna sprema/ obrazovanje:

- Visoko obrazovanje:

–          na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

–          na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.


Dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo:

–       položen stručni ispit;

–       licenca;

–       najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktor medicine. 1. Laboratorijski tehničar - na određeno vreme,  radi obezbeđenja uslova u pogledu kadra, najduže u trajanju do godinu dana, sa punim radnim vremenom  i to:

 

za rad na poslovima - laboratorijski tehničar  u Službi  za laboratorijsku, radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku i specijalističku konsultativnu delatnost, u odeljenju ultrazvučne dijagnostike - 1 izvršilac.

 


USLOVI  ZA  RAD  NA  POSLOVIMA  LABORATORIJSKI   TEHNIČAR  :


Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, kao i sledeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom (br.169/2018,448/2018 i 114/19):

 


Stručna sprema/ obrazovanje:

- četvrti stepen stručne spreme, srednje obrazovanje, obrazovni profil –laboratorijski tehničar 

 

Dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo:

–       položen stručni ispit;

–       licenca;

–       najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar.Zainteresovani kandidati, uz prijavu na oglas, podnose  sledeća dokumenta:


 • Overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži javnim oglasom;
 • Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • Overena fotokopija licence izdata od nadležne komore/ overena fotokopija rešenje o upisu u imenik Komore;
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
 • Fotokopija lične karte ili izvod očitane lične karte;
 • Kratka lična i radna biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom i e-mail adresom.


 1. Opisi poslova za sva navedena radna mesta uvrđeni su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ljubovija  (sa stacionarom) broj 169/2018,448/2018 i 114/19 i kandidatima su dostupni na uvid u prostorijama pravne službe  Doma zdravlja  Ljubovija sa stacionarom radnim danima od 14 do 15 časova.


III. Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje u listu,, Poslovi“, na veb sajtu Ministarstva zdravlja  www.zdravlje.gov.rs , kao i na veb stranici  Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom www.dzljubovija.com, te na oglasnoj tabli Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom.


 1. IV. Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos.

Prijave se podnose lično u prostorijma pravne službe Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom,  ili  poštom, na adresu: Dom zdravlja Ljubovija, ul.Vojvode Mišića 58, 15320 Ljubovija, sa naznakom,,Prijava na oglas  za prijem u radni odnos“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
 1. V. U skladu sa čl. 9 stav. 3 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", 96/2019), odluku o izboru kandidata, koji su se prijavili za navedena radna mesta, donosi direktor Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom.


 1. VI. Ukoliko bude potrebno kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja, itd.), o čemu se sačinjava zapisnik.


Prijavom na oglas  kandidat daje svoju saglasnost  za obradu podataka o ličnosti  u svrhe izbora  za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podatke prikuplja i podatke obrađuje pravna služba Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom.


VII.Kandidati će biti obavešteni o izboru najkasnije u roku od  30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na veb stranici Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom www.dzljubovija.com.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj  konkursne dokumentacije na kontakt telefon 015/561-898 ili lično u prostorijama pravne službe  Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom.


VIII.Sa izabranim kandidatima biće zaključen ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu (Sl. Glasnik 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-OUS, 113/2017 i 95/2018-aut.tumačenje) i Posebnim kolektivnim ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. ("Sl. glasnik RS", 96/2019).Direktor Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom

Dr Branka Radovanović