• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Bojan Lukač

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

Oglas za prijem radnika na neodređeno vreme sa probnim radomNa osnovu člana 7. i 8. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave , potrebe Doma zdravlјa Ljubovija sa stacionarom za popunjavanje slobodnih ,odnosno upražnjenih radnih mesta  i dobijene saglasnosti za prijem radnika: dopis Ministarstva zdravlјa br. 112-01-423/16-02 raspisuje  se 

 O G L A S

ZA  PRIJEM  RADNIKA NA NEODREĐENO VREME

sa probnim radom

 

1.       Doktor medicine – 2 izvršioca , sa punum radnim vremenom
OPIS POSLA:

 • Obavlјa poslove svoje struke i zanimanja ,  iz delokruga  i sadržaja rada tima opšte medicine kućnog lečenja i nege
 • Sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu, prevenciju kod najčešćih obolјenja  i stanja, a posebno obavezne vidove zdravstvene zaštite i aktivnu zdravstvenu zaštitu stanovništva
 • Vrši i sprovodi  mere i postupke dijagnoze i terapije urgentnih stanja u opštoj medicini
 • Obavlјa poslove izabranog lekara
 • Primenjuje zdravstveno vaspitanje  kao integralni deo rada u svakodnevnoj praksi

USLOVI:

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove:


 • VII1  stepen stručne  spreme, Medicinski fakultet ;
 • obavlјen pripravnički staž i položen stručni ispit;
 • upis u imenik komore;
 • dobiijeno odnosno obnovlјeno odobrenje za samostalan rad, licenca

 

Probni rad će trajati 3 meseca.

 

Zainteresovani kandidati za radno mesto doktor medicine  uz prijavu na oglas podnose u originalu ili  overenoj  fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diplomu o završenom fakultetu.
 •  Uverenje o položenom stručnom ispitu
 •  Dozvola za rad –licenca izdata od nadležne komore/Rešenje o upisu u imenik Komore
 • Uverenje o državlјanstvu RS
 •  Izvod iz matične knjige rođenih
 • Kratku biografiju, sa adresom, kontakt telefonom

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja  oglasa  na sajtu Ministarstva  zdravlјa sa naznakom – prijava na oglas.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu.  

Kandidati koji zasnuju radni odnos dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se primaju.

Prijave se podnose poštom ili lično na adresu: Dom zdravlјa Ljubovija, ul. Vojvode Mišića  58 Ljubovija 15320


Direktor:

Radivoje Grujić

spec.  interne medicine