• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Miloš Ostojić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Ana Josipović

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  spec. dečije prev. stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Slaviša Polić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Vera Nikolić

  doktor medicine

Organizacione jedinice

1. Služba opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći


Načelnik Službe opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći i medicinom rada:
Dr Zorica Đokić
spec.opšte medicine


Odeljenja:

1.1. Opšta medicina sa prostorno organizovanim zdravstvenim ambulantama

1.2. Hitna medicinska pomoć i sanitetski prevoz

1.3. Zdravstvena zaštita radnika

2. Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece sa polivalentnom patronažom

Načelnik:
Dr Aleksandra Cakić
spec.pedijatrije

Odeljenja:

2.1. Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena i polivalentnom patronažom

2.2. Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece-zdravstvena zaštita predškolske

3. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Načelnik:
Dr Milka Vasić
spec. stomatološke protetike

4. Služba za laboratorijsku , radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku i specijalističko-konsultativne službe

Načelnik:
Dr Marija Jovanović
spec.medicinske biohemije

Odeljenja:

4.1. Laboratorijska dijagnostika

4.2. Specijalističko-konsultativna delatnost (interna medicina, oftalmologija, otorinolaringologija i zaštita mentalnog zdravlja)

Odseci:

4.3. Radiološka dijagnostika

4.4. Pneumoftiziološka zaštita

4.5. Ultrazvučna dijagnostika

5. Stacionar

Načelnik:
Dr Zoran Nikolić
spec.interne medicine

Odeljenja:

5.1. Interno odeljenje

5.2. Porodilište

6. Služba za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove

Rukovodilac odeljenja za pravne, kadrovske, opšte poslove i tehničke poslove održavanja:
Danijela Jović
diplomirani pravnik


Rukovodilac odeljenja za ekonomsko-finansijske poslove:
Saša Marković
diplomirani ekonomista

Odeljenja:

6.1. Odeljenje za pravne, kadrovske, opšte poslove i tehničke poslove održavanja

6.2. Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove